Skip links

Projektų valdymo pagrindai

Dėmesio! Renkama nauja grupė 2024 m. kovo 20 – 23 d.

Jei pageidaujate užsisakyti šiuos mokymus, prašome kreiptis: info@increation.lt arba tel.nr. +370 618 80321


Šis kursas skirtas būsimiems ar esamiems projektų vadovams bei projektų dalyviams, siekiantiems pagilinti teorinį pasirengimą, susisteminti turimas žinias, metodiškai valdyti projektą, lanksčiai organizuoti projekto komandos darbą ir naudoti išteklius, efektyviai bendrauti su projekto suinteresuotomis šalimis, numatyti gresiančius pavojus ir sumažinti jų įtaką. Šį kursą renkasi įvairių sričių – pramonės, IT, rinkodaros, viešojo sektoriaus – projektinės veiklos dalyviai, siekiantys patobulinti savo gebėjimus.

Kursas parengtas naudojantis Tarptautinė projektų vadybos asociacijos gebėjimų standartu IPMA ICB4 bei Projektų valdymo instituto standartu PMBOK.

Kurso nauda:

 • Įgysite reikiamų žinių ir įgūdžių, reikalingų sėkmingam projektų valdymui;
 • Susipažinsite su klasikiniais projektų valdymo principais.
 • Praktinių užsiėmimų metu įtvirtinsite savo žinias esminiuose projekto valdymo etapuose.
 • Praktiškai patikrinsite savo prielaidų ir valdymo veiksmų teisingumą.
 • Įgytos žinios užtikrins vieningo suvokimo ir projektinio valdymo kultūros atsiradimą organizacijoje.
 • Įgytos žinios suteiks galimybę tapti sertifikuotu projektų vadovu.

Pagrindiniai reikalavimai kurso dalyviams: mokėti dirbti MS Office programomis, turėti projektinio darbo patirties.

Mokymo kursas “Projektų valdymo pagrindai“

I diena

1. “Projektas” ir projektų vadybos ypatumai.
1.1. Projekto apibrėžimas.
1.2. Projektai ir įmonės strateginiai tikslai.
1.3. Projektų valdymo brandos įmonėse modelis
1.4. Projektų valdymo metodologijų ir sertifikacijų apžvalga (PMI, Prince2, IPMA, CompTIA)
1.5. Projekto procesai ir jo gyvavimo ciklas:

  • 1.5.1. projekto inicijavimas;
  • 1.5.2. projekto planavimas;
  • 1.5.3. projekto įgyvendinimas;
  • 1.5.4. projekto stebėjimas ir kontrolė;
  1.5.5. projekto užbaigimas.

2. IT projektų valdymo ypatumai
2.1. IT projekto gyvavimo ciklas.
2.2. IT projektų valdymo savitumai.
3. Vaidmenys projekte ir projekto organizacija.
3.1. Projektinės organizacijos schema.
3.2. Projekto komandos formavimo principai.
3.3. Dvejopas pavaldumas – linijinis ir projektinis.
3.4. Vaidmenys projekte.
3.5. Organizacijos įtaka projektui (Funkcinė, matricinė ir projektinė organizacijos).
4. Projekto ribų ir konteksto analizė. Projekto inicijavimas.
4.1. Projekto paskirties ir tikslų suformulavimas.
4.2. Projekto rezultatų ir naudos nustatymas.
4.3. Projekto ribų ir konteksto analizė.
4.4. Nurodymas pradėti projektą (angl. Project Charter).
Praktinis darbas. Projekto ribų ir konteksto analizė. Tikslo formulavimas.

II diena

5. Projekto planavimas. 
5.1. Projekto valdymo planas. Paskirtis.
5.2. Apimties planavimas. Darbų išskaidymo schema (WBS):

  • 5.2.1. Darbų išskaidymo schemos (WBS) paskirtis.
  • 5.2.2. WBS sudarymo procedūra.
  • 5.2.3. WBS sudarymo rezultatai.
  • 5.2.4. Darbų paketo specifikacija. Kas tai?

Praktinis darbas. WBS sudarymas.

5.3. Atsakomybių paskirstymas, atsakomybių matrica.
5.4. Laiko tvarkaraštis.

  • 5.4.1. Laiko tvarkaraštis. Pagrindiniai jo bruožai.
  • 5.4.2. Įrankiai laiko tvarkaraščiui sudaryti.
  • 5.4.3. Gairių sąrašo paskirtis.
  • 5.4.4. Gairės. Patarimai joms parinkti.
  • 5.4.5. Tinklinė diagrama. Kritinio kelio metodas.
  • 5.4.6. Gantt’o diagrama.

Praktinis darbas. Tvarkaraščio sudarymas

5.5. Ištekliai ir kaštų planavimas.

  • 5.5.1. Projekto išteklių įvertinimo būdai.
  • 5.5.2. Išteklių ir kaštų rūšys.
  • 5.5.3. Kaštų planavimo eiga.
  • 5.5.4. Kaštų kontrolė

Praktinis darbas. Biudžeto sudarymas.

III diena

5.6. Projekto rizikų valdymas.

  • 5.6.1. Projekto rizikos elementai.
  • 5.6.2. Rizikos kokybinis ir kiekybinis įvertinimas.
  • 5.6.3. Kontrpriemonių numatymas.
  • 5.6.4. Laiko ir kaštų rezervų vertinimas.
  • 5.6.5. Vadovybės ir projekto vadovo veiksmai valdant projektų rizikas.

Praktinis darbas. Rizikų analizė.

5.7. Komunikavimas projekte ir projektinės organizacijos kultūra.

  • 5.7.1. Komunikavimo projekte tikslai.
  • 5.7.2. Komunikavimo planas.
  • 5.7.3. Komandinis darbas projektuose.
  • 5.7.4. Projektinės veiklos kultūra.

Praktinis darbas. Komunikavimo plano sukūrimas.

6. Projekto kontrolė
6.1. Pakeitimų valdymo sistema. Projekto plano pakeitimų valdymas.
6.2. Kokybės kontrolė.
6.3. Kontrolės taškai.
6.4. Įgytos vertės (EVM) metodo apžvalga.
6.5. Projekto tarpinės ataskaitos.
7. Projekto užbaigimas ir dokumentavimas
7.1. Galutinio rezultato pateikimas. Pridavimo procedūra.
7.2. Administracinis projekto užbaigimas:

  • 7.2.1. Baigiamieji darbai.
  • 7.2.2. Išmoktos pamokos.
  7.2.3. Projekto ataskaita, projektų archyvas.

8. Šių mokymų metu išmoktos pamokos
Mokymų efektyvumo analizė.

Kurso trukmė 3 d. (24 ak. val.), dalyvio kaina 790 EUR (be PVM)

X